Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4670 1810 600
4830 fdc8 600
Reposted fromoopsiak oopsiak viapl pl
8333 af2f
Reposted frommoniamagda moniamagda viagosialap gosialap
Ogarnęło mnie przygnębienie. Moje życie nie posuwało się naprzód. Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Charles Bukowski
Reposted fromMissTake MissTake vialubie-lato lubie-lato
Są szczęścia tymczasowe i trwałe. Tymczasowo szczęście to: dobra książka, wino, onanizm, seks z kimś, ładny widok z okna, jedzenie laotańskie, komplement. Trwałe: życie z kimś, o kim wiesz, że będzie cię trzymał za rękę, kiedy będziesz umierał. Z nadzieją, że to ty będziesz pierwszy, a nie on.
— Mariusz Szczygieł
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaikari ikari
8150 ddcb
Reposted fromlaters laters viajustmess justmess
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaikari ikari
5906 50c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadda madda
Umiemy się odłączać, rozstawać, trzymać z daleka i zaczynać od nowa. Gubi nas, że przyswoiliśmy technologię samotności.
— Ewa Chalimoniuk
Reposted fromkonrad konrad viaStonerr Stonerr
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadda madda
7716 4f4c
5362 47a0
Reposted fromLittleJack LittleJack viaretaliate retaliate
4723 2a95 600

anamorphosis-and-isolate:

― Comet (2014)
“Hell is other people.”

Reposted fromerial erial
4700 ea93 600
Reposted fromerial erial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl